Privacyverklaring VAT PARTNERS B.V.

VAT PARTNERS BV respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon, inclusief de gegevens die indirect iets over iemand zeggen. Met deze privacyverklaring geeft VAT PARTNERS BV uitvoering aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens VAT PARTNERS BV verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

VAT PARTNERS BV (verwerkingsverantwoordelijke) verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden en om dienstverlening te kunnen verbeteren. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere communicatie uitingen van VAT PARTNERS BV.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

VAT PARTNERS BV verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven tot het leveren van onze juridische diensten. Afhankelijk van de inhoud van uw opdracht/zaak worden persoonsgegevens verwerkt, dit ter behandeling van uw zaak/opdracht. Dit omvat mede facturatie en innen van declaraties. Daarnaast kunnen gegevens worden gebruikt om u van bepaalde informatie te voorzien, contacten te onderhouden (bijvoorbeeld in het kader van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen), in het kader van een sollicitatie en in het kader van de nakoming van wettelijke verplichtingen.

Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor deze is verkregen, wordt er opnieuw bekeken of er een rechtsgrond voor de betreffende verwerking is. Is dit niet het geval, dan zal er (opnieuw) toestemming worden gevraagd. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat VAT PARTNERS BV uw persoonsgegevens met derden deelt, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijkerwijze volgt uit onze juridische dienstverlening aan u (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure). Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Wel kan het zijn dat er bij evenementen contactgegevens worden uitgewisseld van de aanwezigen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

VAT PARTNERS BV verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

  • contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter behandeling van uw zaak;
  • contactgegevens verstrekt tijdens gesprekken, kennismakingen, seminars en andere evenementen;
  • persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit voor ons toegankelijke registers van overheidswege zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster;
  • persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie, werknemerschap en/of een stage, zoals uw contactgegevens, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat en overige in of bij uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt VAT PARTNERS BV in het licht van de hiervoor vermelde doelen omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

VAT PARTNERS BV verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend indien aan de navolgende voorwaarden is voldaan (artikel 6 van de AVG):

  • a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
  • b) de verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
  • c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
  • d) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
  • e) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
  • f) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;

Persoonsgegevens kunnen per e-mail, per telefoon, per faxbericht, per brief of mondeling worden opgevraagd of worden verkregen of verstrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

VAT PARTNERS BV deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van VAT PARTNERS BV.

Daarnaast kan VAT PARTNERS BV persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging persoonsgegevens

VAT PARTNERS BV hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

VAT PARTNERS BV bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt over het algemeen niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Indien u op eigen initiatief een contact- of aanmeldformulier invult, een e-mail of een melding aan ons kantoor stuurt dan wel ons telefonisch benadert met een eenmalige vraag om informatie of iets dergelijks, dan geldt een redelijke bewaartermijn.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij VAT PARTNERS BV aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht en wettelijke bewaartermijnen.

Gebruik social media

Op de website(s) van VAT PARTNERS BV zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. VAT PARTNERS BV houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Cookies

VAT PARTNERS BV houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet verstrekt door VAT PARTNERS BV aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van VAT PARTNERS BV te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van VAT PARTNERS BV op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website maakt gebruik van cookies om, op hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement

VAT PARTNERS BV heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van VAT PARTNERS BV gepubliceerd.