Algemene voorwaarden VAT PARTNERS B.V.

Artikel 1.

 1. VAT PARTNERS B.V. (hierna te noemen: "VAT PARTNERS") oefent de belastingadvies- en belastingaangiftepraktijk uit.
 2. De aandeelhouders/partners van VAT PARTNERS zijn besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2.

 1. Alle aan VAT PARTNERS verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Aanvaarding door of namens VAT PARTNERS van een aanbod van een opdrachtgever waarin wordt verwezen naar door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden geschiedt met uitdrukkelijke van de hand wijzing van die algemene voorwaarden.

Artikel 3.

 1. Ongeacht door wie van de aan VAT PARTNERS verbonden beroepsbeoefenaren een opdracht wordt aanvaard of (al dan niet in samenwerking met anderen) wordt uitgevoerd, geldt uitsluitend VAT PARTNERS als opdrachtnemer.
 2. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op door of namens VAT PARTNERS aanvaarde opdrachten.

Artikel 4.

 1. De opdrachtgever is gehouden alle door VAT PARTNERS verlangde gegevens en informatie, alsmede de gegevens en informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat VAT PARTNERS die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de opdracht, a) tijdig en b) in de door VAT PARTNERS gewenste vorm en c) op de door VAT PARTNERS gewenste wijze te verstrekken.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan VAT PARTNERS verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.
 3. De opdrachtgever is gehouden VAT PARTNERS onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 4. VAT PARTNERS heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het eerste, tweede en derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 5. Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor VAT PARTNERS, ontstaan doordat de opdrachtgever niet aan de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 6. Op eerste verzoek van de opdrachtgever zal VAT PARTNERS de originele, door de opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan de opdrachtgever retourneren.
 7. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan VAT PARTNERS verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. VAT PARTNERS kan in verband met niet of niet correcte naleving door de opdrachtgever niet worden aangesproken.

Artikel 5.

 1. VAT PARTNERS bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 2. VAT PARTNERS zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. VAT PARTNERS kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 3. De opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. De opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor VAT PARTNERS voortvloeien.
 4. De opdrachtgever is ermee bekend dat VAT PARTNERS op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft):
  • verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van de opdrachtgever en/of cliënt te doen;
  • verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.
 5. VAT PARTNERS sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door VAT PARTNERS aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.
 6. VAT PARTNERS houdt ter zake van de opdracht een (elektronisch) werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van VAT PARTNERS.
 7. Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen de opdrachtgever en VAT PARTNERS op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. De opdrachtgever en VAT PARTNERS zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel de opdrachtgever als VAT PARTNERS zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen en vervorming.
 8. In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van VAT PARTNERS bepalend.

Artikel 6.

 1. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door VAT PARTNERS vast te stellen uurtarieven.
 2. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van vijftien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij niet tijdige betaling is VAT PARTNERS gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
 3. Indien de opdrachtgever, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door VAT PARTNERS gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, ook voor zover deze kosten de eventuele rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij VAT PARTNERS als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
 4. Door VAT PARTNERS ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten en/of verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 7.

 1. VAT PARTNERS is jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd.
 2. De aansprakelijkheid van VAT PARTNERS voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad veroorzaakt door VAT PARTNERS is beperkt tot driemaal het bedrag dat de opdrachtgever als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan VAT PARTNERS heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 3. De in het voorgaande lid vermelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van VAT PARTNERS.
 4. VAT PARTNERS is evenwel niet aansprakelijk voor:
  • bij de opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door de opdrachtgever aan VAT PARTNERS of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van de opdrachtgever;
  • bij de opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van hulppersonen, die door de opdrachtgever dan wel VAT PARTNERS ingeschakeld zijn (werknemers van VAT PARTNERS daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met VAT PARTNERS verbonden organisatie;
  • bij de opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.
 5. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij VAT PARTNERS te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 6. De opdrachtgever is gehouden VAT PARTNERS schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van de opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de opdrachtgever betrokken zijn - die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van VAT PARTNERS ten behoeve van de opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld.

Artikel 8.

 1. VAT PARTNERS zal, ingeval zij in het kader van een opdracht dienstverleners inschakelt die niet binnen haar organisatie werkzaam zijn (hierna te noemen: "onderopdrachtnemers") bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en waar nodig tevoren overleggen met de opdrachtgever.
 2. VAT PARTNERS is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde onderopdrachtnemers. Elke door of namens VAT PARTNERS aanvaarde opdracht houdt de bevoegdheid van VAT PARTNERS in om algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen die door onderopdrachtnemers worden gehanteerd mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 9.

 1. Niet alleen VAT PARTNERS, maar ook onderopdrachtnemers die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

Artikel 10.

 1. Tenzij enige (inter)nationale wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel VAT PARTNERS tot bekendmaking verplicht, of VAT PARTNERS of personen verbonden aan of werkzaam voor VAT PARTNERS voor zichzelf optreedt/optreden in een tucht-, civiel-, bestuurs- of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn, zal VAT PARTNERS en door VAT PARTNERS ingezette medewerk(st)er(s) vertrouwelijke informatie, waaronder adviezen, aangiften, correspondentie en persoonsgegevens niet openbaren of aan derden verstrekken.
 2. VAT PARTNERS is gerechtigd tot het vermelden van de naam van de opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (commerciële) relaties van VAT PARTNERS ter indicatie van de ervaring van VAT PARTNERS, tenzij de opdrachtgever heeft aangegeven dit niet wenselijk te vinden.

Artikel 11.

 1. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de partners van VAT PARTNERS, de bestuurders van de partners van VAT PARTNERS die besloten vennootschappen zijn, alsmede van al diegenen die ten behoeve van VAT PARTNERS werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

Artikel 12.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en in het Engels vertaald. Ingeval van geschil over de inhoud of strekking van deze Algemene Voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 2. Deze Algemene Voorwaarden worden vermeld op de site van VAT PARTNERS: www.VAT PARTNERS.com en worden aan geïnteresseerde partijen op verzoek toegezonden.

Artikel 13.

 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en VAT PARTNERS is onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Den Haag.