Ondernemerschap toetsen op grond van omzetdrempels niet toegestaan – recht op aftrek niet afhankelijk van hoogte omzet

31-03-2024 -

Het ondernemerschap speelt een belangrijke rol in het btw-systeem. Of men kwalificeert als ondernemer kan enkel en alleen worden getoetst aan de hand van het verrichten van economische activiteiten (of het voornemen daartoe). Daarbij speelt het resultaat van die activiteiten overigens geen rol. In deze zaak moest de vraag worden beantwoord of het in Italië gehanteerde omzet criterium een geldig criterium is voor het toetsen van het ondernemerschap. Het Hof van Justitie is daar kort en duidelijk over, dit is geen geldig criterium. Alleen als een belastingdienst kan aantonen dat er geen economische activiteiten meer worden verricht, kan het ondernemerschap voor de btw worden ingetrokken.

In dezelfde zaak is de vraag gesteld of het recht op aftrek van btw kan worden ontzegd omdat de ondernemer beneden een bepaalde omzetgrens blijft. Ook hier is het antwoord duidelijk, een dergelijke eis kan niet worden gesteld. Een uitzondering hierop is als er sprake is van rechtsmisbruik of fraude. In deze casus was het oogmerk van de regeling om fraude te bestrijden door de oprichting van lege vennootschappen te ontmoedigen. Een belangrijk mechanisme in deze regeling is het vermoeden dat er geen sprake is van een operationele vennootschap als de omzet onder een drempelbedrag blijft steken. Voor een dergelijk mechanisme is geen plaats in het btw-systeem. Het recht op aftrek van btw kan enkel worden geweigerd als wordt aangetoond dat er daadwerkelijk sprake is van rechtsmisbruik of fraude.

In Nederland kennen wij geen omzetcriteria voor de vaststelling van het ondernemerschap voor de btw of ter bepaling van het recht op aftrek van btw. Dat neemt niet weg dat bij het uitblijven van omzet het ondernemerschap ten einde kan komen. Doorgaans ontvangt de ondernemer dan eerst een brief met een verzoek tot nadere toelichting van de situatie. Bij het onbeantwoord blijven van de brief of indien de onderbouwing van het ondernemerschap onvoldoende is, kan het ondernemerschap worden ingetrokken.

 logo element

If you have any questions about this topic or if you would like to discuss the topic further, please do not hesitate to contact us at info@vatpartners.com